งานการเงิน(วราภรณ์)

Description: นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปที่ กรมสรรพากร 3/8/59 เวลา 09.00 - 11.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:00:00 - Wednesday 03 August 2016
Duration: 2 hours
End Time: 11:00:00 - Wednesday 03 August 2016
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:04:17 - Tuesday 02 August 2016
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry