จิตวิทยา(เสรี)

Description: จิตวิทยา(เสรี)
รับ HB 7
ส่ง รร.ชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด
เพื่อ ทำกิจกรรมโครงการ meeting Psycho
ว้ันที่ 4 / 11 /59 กลับ วันที่ 6 / 11 /59
เวลา 14.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 14:00:00 - Friday 04 November 2016
Duration: 1 hours
End Time: 15:00:00 - Friday 04 November 2016
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 11:34:22 - Tuesday 01 November 2016
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry