คณบดี(อ.ทรงพันธ์)

Description: คณบดี(อ.ทรงพันธ์)
รับ
ส่ง โรงเรียนบ้านหลวง อ.พร้าว
เพื่อ เข้าค่ายมนุษยศาสตร์อาสา
วันที่ 16 / 12 / 59
เวลา 08.30 - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:30:00 - Friday 16 December 2016
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Friday 16 December 2016
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 13:49:50 - Thursday 01 December 2016
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry