คณบดี(อ.ทรงพันธ์)

Description: คณบดี(อ.ทรงพันธ์)
รับ ไปรับที่ โรงเรียนบ้านหลวง อ.พร้าว
วันที่ 18 / 12 / 59
เวลา 13.00 น.

กลับ วันที่ 19 / 12 / 59
เวลา 10.00 น.

หมายเหตุ พนง.ขับรถ นอนค้างคืน
สโมสรฯยินดีจ่ายค่าล่วงเวลา
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 13:00:00 - Sunday 18 December 2016
Duration: 6 hours
End Time: 19:00:00 - Sunday 18 December 2016
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 13:56:23 - Thursday 01 December 2016
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry