งานบริการ

Description: รับ-ส่งเจ้านหน้าที่งานบริการไปที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เวลา09.00-02.00 น.
พร้อมทั้งอยู่เวรสอบ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:00:00 - Tuesday 13 December 2016
Duration: 3 hours
End Time: 12:00:00 - Tuesday 13 December 2016
Type: Internal
Created By: DENSAK
Last Updated: 16:30:27 - Friday 09 December 2016
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry