มนุษยสัมพันธ์(ทรงพันธ์)

Description: รับ หน้า HB 6
ส่ง ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่
เพื่อ ส่งนักศึกษากระบวนวิชา 006341 ฝึกกลุ่มสัมพันธ์
วันที่ 3 / 02 /60
เวลา 17.00 - 20.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 17:00:00 - Friday 03 February 2017
Duration: 2 hours
End Time: 19:00:00 - Friday 03 February 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 10:49:19 - Wednesday 25 January 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry