มนุษยสัมพันธ์(ทรงพันธ์)

Description: รับ ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่
ส่ง มหาวิทยาเชียงใหม่
เพื่อ รับนักศึกษากระบวนวิชา 006341
วันที่ 5 / 02 /60
เวลา 10.00 - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 10:00:00 - Sunday 05 February 2017
Duration: 2 hours
End Time: 12:00:00 - Sunday 05 February 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 10:54:31 - Wednesday 25 January 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry