บริหารทั่วไป/คณบดี

Description: บริหารทั่วไป(ป้อม)
รับ หน้า HB 7
ส่ง ภายในเมืองเชียงใหม่
เพื่อ อำนวยความสะดวก กก.ประจำคณะฯ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ เข้าร่วมประชุม กก.ประจำคณะมนุษย์ ครั้งืที 1/60
วันที่ 1/02/60
เวลา 10.30-17.30

คณบดี(ภัทรมน)
รับ หน้า HB 7
ส่ง บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ในเมืองเชียงใหม่
เพื่อ รวมรับประทานอาหารค่ำ
ว้ันที่ 1/02/60
เวลา 17.30-21.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 01 February 2017
Duration: 11 hours
End Time: 19:00:00 - Wednesday 01 February 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 15:10:02 - Friday 27 January 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry