ญุ่ี่ปุ่น

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง บ้านที่ อ.หางดง
เพื่อ ขนไม้ไผ่มาใช้ในกิจกรรมงาน นิฮันไซ ครั้งที่ 28
วันที่ 2/02/60
เวลา 13.00 - 16.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะโตโยต้า
Start Time: 13:00:00 - Thursday 02 February 2017
Duration: 3 hours
End Time: 16:00:00 - Thursday 02 February 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:20:36 - Wednesday 01 February 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry