จิตวิทยา (อ.กุลวดี) T

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง มูลนิธิจิตรักษ์
เพื่อ ศึกษาดูงานในกระบวนวิชา 013410
วันที่ 15/03/60
เวลา 08.000 - 13.00 น จิตบำบัด
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 15 March 2017
Duration: 5.5 hours
End Time: 13:30:00 - Wednesday 15 March 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 15:31:51 - Wednesday 01 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry