บริหารทั่วไป(กรองกาญจน์) 2 คั

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
เพื่อ ร่วมโครงการบรรยาย เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
วันที่ 18/04/60
เวลา 08.15 - 13.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Tuesday 18 April 2017
Duration: 5 hours
End Time: 13:00:00 - Tuesday 18 April 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 16:03:44 - Wednesday 22 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry