มนุษยสัีมพันธ์ (อ.ธงชัย) T

Description: รับ หน้าอาคารปฏิบัติการอาหาร
ส่ง บ้านป่าน้อต อ.แม่ออน เชียงใหม่
เพื่อ ศึกษาดูงาน กระบวนวิชา 006241
วันที่ 01 / 04 / 60
เวลา 08.00 - 17.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Saturday 01 April 2017
Duration: 9 hours
End Time: 17:00:00 - Saturday 01 April 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:34:07 - Thursday 23 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry