หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา(เอ

Description: รับ ห้องไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ส่ง คณะมนษยศาสตร์
เพื่อ รับนักศึกษาจากค่ายส้มมนาผู้นำนักศึกษา
วันที่ 02 / 04 /60
เวลา 13.00 - 16.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 13:00:00 - Sunday 02 April 2017
Duration: 3 hours
End Time: 16:00:00 - Sunday 02 April 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 13:45:16 - Tuesday 28 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry