หน่วยพัฒนาคุณภาพ นศ.(สายพิน)

Description: รับ หน้าคณะมนุษยศาสตร์
ส่ง ลานสังคีต มช.
เพื่อ ขนอุปกรณ์การจัดงานโครงการ HUMAN MARKET
วันที่ 28 / 03 /60
เวลา 14.30 - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 14:30:00 - Tuesday 28 March 2017
Duration: 2 hours
End Time: 16:30:00 - Tuesday 28 March 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 15:05:42 - Tuesday 28 March 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry