บริหารงานวิจัย(กฤษฎิ์)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ (พรอมเมนาดา)
เพื่อ ยื่นวีซ่าอาจารย์ชาวต่างชาติ
วันที่ 04 / 04 / 60
เวลา 09.30 - 12.00 น.

รับ หน้า HB 7
ส่ง ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ (พรอมเมนาดา)
เพื่อ ยื่นวีซ่าอาจารย์ชาวต่างชาติ
วันที่ 04 / 04 / 60
เวลา 14.00 - 15.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:30:00 - Tuesday 04 April 2017
Duration: 6 hours
End Time: 15:30:00 - Tuesday 04 April 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:13:32 - Tuesday 04 April 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry