งานบุคคล / คณบดี

Description: งานบุคคล (จิระประภา)
รับ หน้าอาคาร HB 7
ส่ง สำนักบริการวิชาการ
เพื่อ ประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันที่ 15 / 5 / 60
เวลา 13.00 - 16.00 น

คณบดี (ภัทรมน)
รับ หน้าอาคาร HB 7
ส่ง สำนักบริการวิชาการ
เพื่อ ประชุมเรื่องอินเดียศึกษา
วันที่ 15 / 5 / 60
เวลา 15.00 - 16.00 น
ไปประชุมที่สำนักบริการวิชาการ เวลา 13.00-15.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Monday 15 May 2017
Duration: 3 hours
End Time: 16:00:00 - Monday 15 May 2017
Type: Internal
Created By: DENSAK
Last Updated: 10:04:31 - Friday 05 May 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry