จิตวิทยา / บริหารทั่วไป T

Description: บริหารทัวไป (สมพงษ์)จอง T
รับ หน้า HB 7
ส่ง วัดเจดีย์หลวง
เพื่อ ร่วมประเพณีใส่ขันดอก
วันที่ 24 / 5 /60
เวลา 10.00 - 11.00 น.

จิตวิทยา (อ.กุลวดี) T
รับ หน้า HB 7
ส่ง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็๋กและเยาวชน
เพื่อ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วันที่ 24 / 5 /60
เวลา 12.15 - 15.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 12:00:00 - Wednesday 24 May 2017
Duration: 3 hours
End Time: 15:00:00 - Wednesday 24 May 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:08:20 - Monday 15 May 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry