วิเทศสัมพันธ์ / สนง.คณบดี

Description: วิเทศสัมพันธ์(นภัสภรณ์)
รับ หน้า HB 7
ส่ง สำนักบริการวิชาการ
เพื่อ ประชุมฯ
ว้ันที่ 5/7/60
เวลา 08.30 - 13.00 น


สนง.คณบดี (ภัทรมน)
รับ หน้า HB 7
ส่ง สำนักบริการเทคโนโลยีฯ
เพื่อ ร่วมงานสถาปนาฯ
ว้ันที่ 5/7/60
เวลา 09.00 - 10.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Wednesday 05 July 2017
Duration: 4.5 hours
End Time: 13:00:00 - Wednesday 05 July 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 09:50:27 - Friday 30 June 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry