งานบริหารทั่วไป(จิรภา)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง สำนักงานมหาวิทยลัย
เพื่อ รับอุปกณ์เลือกตั้ง
ว้ันที่ 7/7/60
เวลา 14.00 - 15.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 14:00:00 - Friday 07 July 2017
Duration: 1 hours
End Time: 15:00:00 - Friday 07 July 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:49:26 - Friday 07 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry