งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: งานบริหารทั่วไป
รับ ที่พักคณบดี
ส่ง สำนักบริการวิชาการ
เพื่อ ประชุมปฏิบัติการ
ว้ันที่ 15/7/2017
เวลา 8.15 - 16.30 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Saturday 15 July 2017
Duration: 8.5 hours
End Time: 16:30:00 - Saturday 15 July 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 17:55:55 - Tuesday 11 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry