งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: งานบริหารทั่วไป
รับ หน้า HB 7
ส่ง อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITSC)
เพื่อ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์
ว้ันที่ 19/7/60
เวลา 08.45 - 12.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Wednesday 19 July 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Wednesday 19 July 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 18:03:11 - Tuesday 11 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry