ภาควิชาจิตวิทยา(อ.กุลวดี)

Description: รับ หน้าคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร HB 7
ส่ง Urban Light
เพื่อ ศึกษาดูงานในกระบวนวิชา 013421.
วันที่ 9/8/2560
เวลา 10.00 น - 13.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 10:00:00 - Wednesday 09 August 2017
Duration: 3 hours
End Time: 13:00:00 - Wednesday 09 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 17:05:31 - Monday 17 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry