งานบริหารทั่วไป(กรองกาญจน์)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง สำนักบริการวิชาการ
เพื่อเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง Healthy University
วันที่ 27/7/2017
เวลา 08.15 - 13.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Thursday 27 July 2017
Duration: 5.5 hours
End Time: 13:30:00 - Thursday 27 July 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:50:54 - Wednesday 19 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry