หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งา

Description: - รับน้องรถไฟ -
รับ สถานีรถไฟเชียงใหม่
ส่ง ศาลาธรรมและคณะมนุษยศาสตร์ มช. ผู้ขอใช้ประสานงานอีกครั้ง
เพื่อ รับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 <รับน้องรถไฟ>
ว้ันที่ 22/7/2017
เวลา 05.00 - 11.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Saturday 22 July 2017
Duration: 3 hours
End Time: 11:00:00 - Saturday 22 July 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:56:26 - Friday 21 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry