ภาควิชาบรรณารัก(อ.ปราณี)

Description: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
รับ หน้า HB 5
ส่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย(ภาคเหนือ) ห้องสมุดประชาชน รรปรินส์
เพื่อ นิเทศนักศึกษาฯ
ว้ันที่ 21/7/2017
เวลา 8.30 - 16.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Friday 21 July 2017
Duration: 1 hours
End Time: 09:00:00 - Friday 21 July 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:36:08 - Tuesday 25 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry