งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์
เพื่อฟังบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเกรณฑ์คุณภาพการศึกษา
วันที่ 4/8/2017
เวลา 08.10 - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Friday 04 August 2017
Duration: 8.5 hours
End Time: 16:30:00 - Friday 04 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 17:03:56 - Thursday 03 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry