หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งา

Description: รับ - ส่ง สนามกีฬากลาง - คณะมนุษยศาสตร์
เพื่อ งานเชียร์โชว์ไนท์
วันที่ 4/8/2017
เวลา 20.00 น. - 23.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 18:30:00 - Friday 04 August 2017
Duration: 30 minutes
End Time: 19:00:00 - Friday 04 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 17:06:44 - Thursday 03 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry