ภาควิชามนุษยสัมพันธ์(อ.ดร. อร

Description: รับหน้าอาคารปฏิบัติการอาหาร
ส่ง วัดผาลอด
เพื่อทำกิจกรรม อาสา โครงการค่ายคุณธรรมและปรึักษาสัมพันธ์
วันที่ 19/8/2017
เวลา 08.00 - 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Saturday 19 August 2017
Duration: 8 hours
End Time: 16:00:00 - Saturday 19 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 17:13:03 - Tuesday 15 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry