งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: เพื่อเดินทางไปประชุมสัมมนาผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ไป 13.00 น. รับหน้าอาคาร HB 7
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:00:00 - Friday 18 August 2017
Duration: 2 hours
End Time: 15:00:00 - Friday 18 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:25:09 - Monday 21 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry