ภาควิชามนุษยสัมพันธ์(ผศ.ทรงพ

Description: รับ หน้าอาคาร HB 6
ส่ง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เพื่อ ส่งนักศึกษากระบวนวิชา 006341 จัดกิจกรรมฝึกกลุ่มสัมพันธ์นอกสภานที่
วันที่ 22 / 9 / 2017
เวลา 17.00 - 19.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 17:00:00 - Friday 22 September 2017
Duration: 2 hours
End Time: 19:00:00 - Friday 22 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:27:19 - Tuesday 22 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry