ภาควิชามนุษยสัมพันธ์(ผศ.ทรงพ

Description: รับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ส่ง คณะมนุษยศาสตร์
เพื่อ รับนักศึกษานักศึกษากระบวนวิชา 006341 กลับ
วันที่ 24 / 9 / 2017
ส่ง 24 / 9 / 2017
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 14:00:00 - Sunday 24 September 2017
Duration: 3 hours
End Time: 17:00:00 - Sunday 24 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:29:15 - Tuesday 22 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry