งานบริหารทั่วไป(กรองกาญจน์)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง สำนักบริการวิชาการ
เพื่อ รับ ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่องความสุขจากการทำงาน
วันที่ 4 / 9 /2017
เวลา 8.15 - 12.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Monday 04 September 2017
Duration: 4.5 hours
End Time: 12:30:00 - Monday 04 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:34:09 - Tuesday 22 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry