งานการเงิน การคลังและพัสดุ

Description: รับวัดฝายหิน
เพื่อมายังคณะมนุษยษสตร์

ส่งวัดฝายหิน
เดินทางจากคณะมนุษยศาสตร์

เพื่อรับพระสงฆ์ในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์

วันที่ 30/8/2017
เวลา 09.30 - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:30:00 - Wednesday 30 August 2017
Duration: 4 hours
End Time: 13:30:00 - Wednesday 30 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:32:51 - Tuesday 29 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry