งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง กองวิเทศสัมพันธ์ สนง. มหาวิทยาลัย
เพื่อประชุมพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เดินทาง : คณบดี
วันที่ 1 / 9 /2017
เวลา 9.15 - 13.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Friday 01 September 2017
Duration: 4.5 hours
End Time: 13:30:00 - Friday 01 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 12:00:03 - Thursday 31 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry