งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง สนง มหาวิทยาลัย
เพื่อ ประชุมกับรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพองค์กร
ผู้เดินทาง : 1. คณบดี 2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
วันที่ 4 / 9 /2017
เวลา 14.45 - 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 14:30:00 - Monday 04 September 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 16:00:00 - Monday 04 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 12:02:12 - Thursday 31 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry