งานบริการการศึกษาและพัฒนาค

Description: รับคณะมนุษยศาสตร์
ส่งดอยสุเทพ
เพื่อรับ - ส่ง บุคลากรและอาจารย์ ในการดูแลนักศึกษางานเดินขึ้นดอย
06.00 - 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Saturday 09 September 2017
Duration: 8 hours
End Time: 16:00:00 - Saturday 09 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:52:24 - Tuesday 05 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry