งานบริหารทั่วไป(นิทราพร)

Description: รับหน้าคณะมนุษยศาสตร์
ส่ง อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ เข้าร่วมประชุม
ผู้ขอเดินทาง นางนิทราพร อุตตโม เลขานุการคณะฯ
วันที่ 6 / 9 /2017
เวลา 13.15 - 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:00:00 - Wednesday 06 September 2017
Duration: 3 hours
End Time: 16:00:00 - Wednesday 06 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:28:45 - Tuesday 05 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry