งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง โรงแรมดิเอ็มเพรส
เพื่ออบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศฯ
ผู้เดินทาง : 1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
วันที่ 11 / 9 / 2017
เวลา 08.00 - 16.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Monday 11 September 2017
Duration: 8.5 hours
End Time: 16:30:00 - Monday 11 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:19:05 - Thursday 07 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry