งานบริหารทั่วไป(ทัศนา)

Description: รับหน้าคณะมนุษยศาสตร์
ส่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อ........
ผู้เดินทาง 1.รองคณบดีวิจัยฯ
2.ผอ.ศูนย์บริการวิชาการฯ
วันท่ี่ 8/9/2017
เวลา 09.30 - 11.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:30:00 - Friday 08 September 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 11:00:00 - Friday 08 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 08:43:13 - Friday 08 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry