งานบริหารทั่วไป(ทัศนา)

Description: รับ หน้าอาคาร HB 7
ส่ง ตลาดวโรรส
เพื่อ ซิื้อผ้าถวายความอาลัยพระบรมศพฯ
ผู้เดินทาง นางสาวทัศนา เรือนคำ
วันที่ 14/9/2017
เวลา 08.30 - 11.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:30:00 - Thursday 14 September 2017
Duration: 2.5 hours
End Time: 11:00:00 - Thursday 14 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:44:26 - Wednesday 13 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry