งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับ : หน้าอาคาร HB 7
ไป : กองพัฒนานักศึกษา ตึกหน้า
เพื่อประชุม ด่วน
ผู้เดินทาง 1.คณบดี
2.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. รองคณบดีฝ่านพัฒนาฯ
4.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

เวลา : 14.15 น.
ผู้ร่วมเดินทาง : คณบดีและรองพัฒนาคุณภาพฯ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 14:00:00 - Thursday 14 September 2017
Duration: 2 hours
End Time: 16:00:00 - Thursday 14 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:50:48 - Thursday 14 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry