งานบริหารทั่วไป(กรองกาญจน์)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่งสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่องแนวทางการจัดการความรู้สำหรับการพัฒนางานของบุคคลากรสายสนับสนุน
ผู้เดินทาง
วันที่ 26 / 9 /2017
เวลา 08.15 - 13.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Tuesday 26 September 2017
Duration: 5 hours
End Time: 13:00:00 - Tuesday 26 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:38:46 - Thursday 14 September 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry