งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่งอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนศ ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้เดินทาง คณบดี คณะมนุษย์
วันที่ 28/9/2017
เวลา 09.40 - 12.00 น.

บัณฑิตวิลัย
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:30:00 - Thursday 28 September 2017
Duration: 2.5 hours
End Time: 12:00:00 - Thursday 28 September 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:02:45 - Monday 02 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry