งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับ :10.15 น. หน้าอาคาร HB 7
ไป : โรงพบายาล
เพื่อส่งคณบดีไปโรงพยาบาล
รับ : 14.00 น. โรงพยาบาล
กลับคณะมนุษยศาสตร์
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 10:00:00 - Monday 09 October 2017
Duration: 4 hours
End Time: 14:00:00 - Monday 09 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:53:45 - Monday 16 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry