งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับ 13.13 น. หน้าอาคาร HB 7
ไป อาคารยุทธศาสตร์ เพื่อประชุม กบม.(คณบดี)
รับกลับ 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:00:00 - Tuesday 17 October 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:30:00 - Tuesday 17 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:12:36 - Tuesday 17 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry