ภาควิชาจิตวิทยา(อ.ดร.แสงเดือ

Description: รับ : 14.30 น. โรงเรียนชลประทานผาแตก อ. ดอยสะเก็ด
กลับ : คณะมนุษยศาสตร์
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 14:30:00 - Sunday 29 October 2017
Duration: 2.5 hours
End Time: 17:00:00 - Sunday 29 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:50:38 - Thursday 19 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry