งานบริหารทั่วไป(สมพนธ์)

Description: รับ : 14.00 น. หน้าอาคาร HB 7 (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
ส่ง : สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ : ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ฯ
กลับคณะ 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 14:00:00 - Tuesday 31 October 2017
Duration: 2 hours
End Time: 16:00:00 - Tuesday 31 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:43:53 - Friday 20 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry