งานบริหารทั่วไป

Description: รับ - 07.00 น. ศาลาธรรม
ส่ง - ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
เพื่อ - ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์
กลับ - 14.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Thursday 26 October 2017
Duration: 6 hours
End Time: 14:00:00 - Thursday 26 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:15:38 - Wednesday 25 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry