ภาควิชาภาษาตะวันออก

Description: รับ 18.00 น. - ท่าอากาศยานนานาชาติ เชียงใหม่
ส่ง - สำนักงานบริการวิชาการ UNISERV
เพื่อ - รับคณาจารย์พร้อมนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง
เดิทางมาฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมในเดือน พ.ย. 60
จำนวน 12 ท่าน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 17:00:00 - Monday 30 October 2017
Duration: 1 hours
End Time: 18:00:00 - Monday 30 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:42:12 - Monday 30 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry