งานบริหารทั่วไป(สำักงานคณบด

Description: รับ : คณบดี เวลา 9.15 น. หน้าอาคาร HB 7
ส่ง : สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ : ร่วมพิธีมอบทุนกรศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริม มช.60
กลับ : 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Tuesday 31 October 2017
Duration: 3 hours
End Time: 12:00:00 - Tuesday 31 October 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:17:41 - Tuesday 31 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry